Våra villkor

För dig som reser med DLVRY gäller följande villkor.

1. DLVRY ersättningsvillkor:

Om du drabbas av en skada i följd av fel eller försummelse från DLVRY kan du ha rätt till ersättning från oss. Vi tillämpar – med de undantag och preciseringar som följer av dessa allmänna villkor – allmänna skadeståndsrättsliga regler.

2. Person och sakskada:

Trafikskadelagen (1975:1410). Om du skulle drabbas av en person- eller annan form av skada  (detta inkluderar inte förmögenhetsskada) under din resa med DLVRY så ska du i första hand begära ersättning från det transporterande  trafikförsäkringsbolag. DLVRY ger endast ut ersättning i den mån fordonets trafikförsäkringsbolag avböjt att utge ersättning och då endast i enlighet med vad som följer av allmänna skadeståndsrättsliga regler samt med de begränsningar som följer av dessa allmänna villkor.

3. Förmögenhetsskada:

Om du drabbas av ren förmögenhetsskada (detta inkluderar inte person och sakskada) i följd av fel eller försummelse från DLVRY eller från en av våra chaufförer kan du ha rätt till ersättning från oss. Vi tillämpar därvid allmänna skadeståndsrättsliga regler med de begränsningar som följer av dessa allmänna villkor. DLVRYs ansvar för ren förmögenhetsskada är dock (oavsett omständigheterna) alltid begränsat till högst 10% av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, per kund och resa. Vidare är DLVRYs ansvar begränsat till att endast omfatta direkt åsamkad ren förmögenhetsskada. DLVRY utger alltså inte någon ersättning för de eventuella indirekta skador du kan ha drabbats av.

4. Försening:

Ifall ditt fordon du beställt inte kommer fram på avsedd tid, åligger det dig att genast kontakta DLVRY för att fastställa information om din beställning, ifall du inte tar kontakt med beställningscentralen, så finns ej det möjlighet att korrigera detta och din rätt till ersättning för skada i följd av förseningen går förlorad.

5. Skyldighet att begränsa skadan:

Om du drabbas av en skada, är du skyldig att göra vad som är nödvändigt för att begränsa den. DLVRY utger inte ersättning för eventuella skador som uppkommit innan och eller efter resa med våra chaufförer.

6. Reklamation:

Om du drabbas av en skada, ska du alltid skriftligen anmäla denna till DLVRY senast 30 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 30 dagar från det datum då transporten skulle ha ägt rum). Om du inte anmäler skadan till DLVRY inom denna tid, är din rätt till ersättning förlorad.
Detta gäller dock inte din rätt till ersättning för person- eller sakskada från det transporterade taxifordonets trafikförsäkring enligt ovannämnda. Du kan reklamera detta via E-postadressen: tycktill@taxijamtland.se

7. Force Majeure:

Oavsett vad som ovan sagts, är DLVRY befriat från ersättningsskyldighet för skada i följd av utebliven transport eller felaktigt utförd transport om detta har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (»Befriande omständighet«) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar, fullgörandet av transporten i rätt tid. Såsom Befriande Omständighet skall anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omfattande personalavgångar, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, svåra trafikförhållanden, fel i dataöverföring, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.